50% korting 1e maand huur met code RENT2023

Onze Lease Voorwaarden.

Alg-Voorwaarden-bannerAlg-Voorwaarden-banner

1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen RentYourMac en Huurder voor het gebruik van de Macbook door Huurder alsmede iedere andere Overeenkomst tussen RentYourMac en Huurder, inclusief de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden RentYourMac die van toepassing zijn op iedere Overeenkomst;
Einddatum: de datum waarop de Overeenkomst eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 7;
Macbook: de door RentYourMac op grond van de Overeenkomst aan Huurder ter beschikking gestelde Macbook voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;
Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met RentYourMac een Overeenkomst afsluit voor het leasen van een MacBook;
RentYourMac: RentYourMac, Burgemeester s’Jacoblaan 69, 1401 BP, Amsterdam en met KVK-nummer 85984701;
Support: het leveren van Support door RentYourMac aan Huurder met betrekking tot de Macbook door op afstand in te loggen, kleine reparaties uit te voeren of deze om te wisselen voor een andere Macbook, een en ander zoals uiteengezet in artikel 3.3 en 6;
Overeenkomsts-kosten De maandelijkse kosten die Huurder verschuldigd is in verband met de huur van de Macbook.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Lease Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen RentYourMac en Huurder.
2.2 Afspraken tussen RentYourMac en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Lease Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door een medewerker van RentYourMac.
2.3 Alle door RentYourMac genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3. Overeenkomst

3.1 Huurder krijgt voor de duur van de Overeenkomst de beschikking over een Macbook.
3.2 Indien Support op grond is inbegrepen, is dit aangegeven in de Overeenkomst. Op Support is het bepaalde in artikel 6 van toepassing.
3.4 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.
3.5 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij RentYourMac, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres of gewijzigd bankrekeningnummer.
3.6 Overdracht en inlevering van de Macbook vinden plaatsen op een door RentYourMac voor te stellen en nader met Huurder af te stemmen locatie. De feitelijke overdracht kan plaatsvinden door een door RentYourMac ingeschakelde koerier.
3.7 Een kredietcheck kan onderdeel uitmaken van het afsluiten van de overeenkomst.

4. Gebruikersvoorwaarden

4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de Macbook en zorgt voor de Macbook als een goed huisvader.
4.2 De Macbook is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en/of zakelijk gebruik door Huurder.
4.3 De Macbook blijft te allen tijde eigendom van RentYourMac. Het is Huurder niet toegestaan deze over te dragen of te verkopen aan een derde of hierop ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht te vestigen of te verlenen.
4.4 RentYourMac beschikt niet over de inloggegevens van de Macbook. Wanneer Huurder de inloggegevens vergeet of kwijtraakt, zal de Macbook opnieuw geïnstalleerd moeten worden en zullen alle gegevens van Huurder verloren gaan. Voor een nieuwe installatie rekent RentYourMac € 50,-.
4.5 Het is Huurder, gezien de gevolgen en impact ervan, niet toegestaan om illegale activiteiten met de Macbook te ontplooien. Voorbeelden hiervan zijn het opslaan van illegale content op de Macbook, of het gebruik van de Macbook voor strafbare handelingen.
4.6 RentYourMac behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst per direct te ontbinden wanneer activiteiten zoals omschreven in artikel 4.5 toch worden ontplooid.
4.7 Huurder mag aan de Macbook geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Macbook kunnen worden verwijderd.
4.8 In het geval Huurder geen gebruik kan maken van de Macbook kom dit voor zijn eigen risico en heeft dit geen invloed op zijn betalingsverplichtingen.
4.9 Huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met het object.
4.10 Voor de Macbook is in de Lease Overeenkomst geen hardware onderhoudscontract inbegrepen.

5. Aanbetaling

5.1 Door Huurder dient een aanbetaling te worden voldaan bij aanvang van de Overeenkomst. Bedragen zijn terug te vinden Tabel 1.

Type Model Vastgestelde aanbetaling
MacBook Air 13″ M1 € 199,-
MacBook Pro 13″ M1 € 199,-
MacBook Pro 16″ € 299,-


Tabel 1: Hoogte aanbetaling per type Macbook

5.2 RentYourMac behoudt zich het recht voor om (een deel van) de aanbetaling te verrekenen met enige vordering die RentYourMac op Huurder verkrijgt. Een vordering van RentYourMac kan ontstaan indien sprake is van (maar is niet noodzakelijk beperkt tot):

 • onbetaalde maandtermijnen;
 • fysieke schade aan de Macbook, zoals ontstaan door vallen;
 • een andere vorm van schade aan de binnen- of buitenkant van de Macbook, zoals bijvoorbeeld ontstaan door morsen van een vloeistof op de Macbook;
 • te late inlevering van de Macbook (zie hierover nader artikel 7.9);
 • het niet inleveren van de Macbook door diefstal of vermissing en de hierdoor verschuldigde schadevergoeding (zie hierover nader artikel 7.10);
 • het intreden van het eigen risico van Huurder (zie hierover nader 8.1);
 • het verschuldigd worden van de nalatigheidstoeslag (zie hierover nader 8.4);
 • het verschuldigd worden van de oneerlijkheidstoeslag (zie hierover nader 8.6);
 • het moeten maken van administratie- of incassokosten (zie hierover nader 10.3).

5.3 Het is ter uitsluitende discretie van RentYourMac om te bepalen of er zich omstandigheden hebben voorgedaan die het inhouden van aanbetaling rechtvaardigen, en zo ja, voor welk bedrag (waarbij uiteraard de in de algemene voorwaarden genoemde bedragen als leidraad dienen).

5.4 Een inhouding op de aanbetaling laat overige vorderingsrechten van RentYourMac op Huurder onverlet. Het inhouden van de aanbetaling kwalificeert niet als een volledige of passende schadevergoeding van Huurder aan RentYourMac.
5.5 Er kan door Huurder geen aanspraak gemaakt worden op eventuele rente over de aanbetaling.

6. Verzekering

6.1 Huurder is verplicht de Macbook te verzekeren en verzekerd te houden. Ook het uit die verzekering voortvloeiend eigen risico komt voor zijn rekening. De verhuurder kan verlangen dat de huurder aan hem een kopie van de desbetreffende polis ter inzage geeft. Bij gebreke waarvan de verhuurder bevoegd zal zijn tot ontbinding conform artikel 7.
6.2 Schade aan het object of aan derden die niet door de verzekering wordt vergoed, komt voor rekening van Huurder die de verhuurder voor alle aansprakelijkheid te dier zake vrijwaart.

7. Looptijd Overeenkomst en Opzegging

7.1 De Overeenkomst wordt afgesloten voor een minimale periode van 24 of 36 maanden zoals op de bestelling staat aangegeven en is gedurende deze periode onopzegbaar. Voor de regels omtrent ontbinding, zie hieronder.
7.2 De looptijd van de lease gaat in op de datum van levering object.
7.3 Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, heeft de verhuurder het recht om, zonder dat ingebrekestelling of sommatie is vereist, deze overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan Huurder te ontbinden en het object verstand weer tot zich te nemen, alles onverminderd de rechten die de wet en deze overeenkomst aan de verhuurder toekennen bij niet-nakoming door Huurder.
7.4 Huurder is verplicht de verhuurder terstond schriftelijk in kennis te stellen van de hierboven genoemde feiten of omstandigheden. Hij verbindt zich de beslagleggende of executerende deurwaarder, politie of justitie, de bewindvoerder of de curator terstond inzage te geven in, respectievelijk bekend te maken met deze overeenkomst.
7.5 Huurder is verplicht onverwijld aan de verhuurder schriftelijk mededeling te doen van zijn eventuele adresverandering, alsmede van alle feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie van de verhuurder ten opzichte van Huurder.
7.6 Indien Huurder deze overeenkomst wenst te beëindigen vóór einddatum van de overeenkomst, zal door de verhuurder de helft van resterende termijnen in rekening worden gebracht, met een minimum van 6 maanden.
7.7 Indien een Macbook wordt ingeleverd, dient Huurder zelf in te staan voor het verwijderen van gegevens voorafgaand aan het inleveren. RentYourMac zal een ingeleverd Macbook onmiddellijk “leeg” maken (resetten) zonder enige back-up te maken. Huurder kan RentYourMac derhalve niet verzoeken om door de resetting verloren gegane gegevens, inlogcodes of (betaalde) apps na het moment van inleveren te verstrekken aan Huurder en draagt hier zelf het volledige (financiële) risico voor.
7.7 Wanneer de Macbook door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van de Overeenkomst onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige Overeenkomstskosten tot de Einddatum te voldoen.
7.8 Voordat de Macbook is ingeleverd bij RentYourMac kan Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en de Overeenkomst weer activeren door middel van een e-mail aan RentYourMac.
7.9 Wanneer de Macbook niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan RentYourMac, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 5,- per dag totdat de Macbook alsnog is overgedragen aan RentYourMac of de Overeenkomst weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.
7.10 Als de Macbook niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan RentYourMac en de Overeenkomst niet opnieuw is geactiveerd, zal RentYourMac aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door RentYourMac geleden schade te vergoeden welke is terug te vinden in Tabel 2, onverminderd het recht van RentYourMac om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding.

Type Overeenkomst Vastgestelde schadevergoeding
Standaard Overeenkomst € 350,-


Tabel 2: Hoogte schadevergoeding

7.11 Indien de werkelijke datum van aflevering afwijkt van de gewenste afleveringsdatum, kan Huurder aan een zodanige afwijking geen aanspraken tegenover de verhuurder ontlenen.
7.12 De Macbook zal aan Huurder worden afgeleverd in de uitvoering zoals meegegeven in het bestelformulier.
7.13 Na eventuele beëindiging van de Overeenkomst zal Huurder de Macbook op zijn kosten en in goede en oorspronkelijke staat, normale slijtage in aanmerking nemende, afleveren aan de verhuurder of de door deze aan te wijzen persoon op het door de verhuurder aan te geven tijdstip en adres. Zaken die door Huurder met toestemming van de verhuurder aan/op het object zijn aangebracht dient Huurder bij teruggave te hebben verwijderd.

8. Diefstal of vermissing

8.1 In geval van vermissing of diefstal van de Macbook is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan RentYourMac via mail of WhatsApp, de oplader van de Macbook aan RentYourMac te overhandigen en samen met een medewerker van RentYourMac aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd. Het van toepassing zijnde eigen risico per type Macbook is terug te vinden in Tabel 3, en komt bovenop de aanbetaling. Huurder ontvangt van RentYourMac een vervangende Macbook nadat de aangifte is afgerond.

Type Model Vastgestelde eigen risico
MacBook Air 13″ € 400,-
MacBook Pro 13″ € 450,-
MacBook Pro 16″ € 650,-


Tabel 3: Hoogte eigen risico per type Macbook

8.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Macbook, of de oplader niet door Huurder aan RentYourMac kan worden overhandigd, is Huurder aan RentYourMac het eigen risico verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 3.
8.3 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de Macbook altijd met bijgeleverde beschermhoes of -case gebruikt te worden.
8.4 Als er een incident zich voordoet met Macbook, inclusief een geval van vandalisme, vermissing of diefstal, dan is Huurder een nalatigheidstoeslag verschuldigd. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en is terug te vinden in Tabel 4 en afhankelijk van het type Macbook.

Type Model Vastgestelde nalatigheidstoeslag
MacBook Air 13″ € 50,-
MacBook Pro 13″ € 75,-
MacBook Pro 16″ € 125,-


Tabel 4: Hoogte nalatigheidstoeslag per type Macbook

8.5 Wanneer een vermiste of gestolen Macbook wordt teruggevonden binnen de looptijd van de Overeenkomst krijgt Huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. RentYourMac bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de Macbook en eventuele andere kosten.
8.6 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van RentYourMac, heeft RentYourMac het recht om een oneerlijkheidstoeslag van € 100,- in rekening te brengen. Dit bedrag komt bovenop het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag.
8.7 Wanneer er (onder)delen van de Macbook missen of worden gestolen, heeft RentYourMac het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico.

9. Schade

9.1 Schade aan de Macbook wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan RentYourMac.
9.2 Indien sprake is van schade en slijtage van de Macbook anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van RentYourMac, behoudt RentYourMac zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.
9.3 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekend schadeformulier aan te leveren bij RentYourMac.
9.4 Schade ontstaan buiten toedoen van RentYourMac, komt voor rekening van Huurder.

10. Betalingen

10.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Overeenkomst tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse Overeenkomstskosten en eventuele andere verschuldigde kosten aan RentYourMac af te geven. De Overeenkomstskosten zijn vóór aanvang van een nieuwe huurperiode verschuldigd.
10.2 Huurder verbindt zich de verschuldigde huurtermijnen steeds tijdig aan de verhuurder te betalen. Alle betalingen vinden plaats op een door de verhuurder aan te geven wijze. Aan Huurder staat geen beroep op verrekening open.
10.3 Wanneer de Overeenkomsts- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is de afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan RentYourMac een incassobureau inschakelen en op afstand de Macbook onbruikbaar maken. Alle extra administratiekosten zoals storneringskosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van afnemer.
10.4 Op de MacBook zal een DEP profiel geïnstalleerd worden welke verwijderd wordt bij het aflopen van de lease periode. RentYourMac heeft nimmer inzicht in persoonlijke gegevens of gebruikersdata.
10.5 Het niet staan op stipte nakoming van enige verplichting van Huurder, schept voor deze tegenover de verhuurder nimmer enig recht. Storneringen worden beboet met € 25,- per geval.

11. Inleveren oude Macbook

11.1 Het is mogelijk voor Huurder om bij aanvang van de Overeenkomst zijn oude Macbook in te leveren tegen een vergoeding in de vorm van korting op de Overeenkomst.
11.2 De korting wordt per Macbook vastgesteld en moet door zowel Huurder als RentYourMac goedgekeurd worden. Worden Huurder en RentYourMac het niet eens over de hoogte van de vergoeding, dan wordt de oude Macbook niet ingenomen door RentYourMac.
11.3 Wanneer een Huurder bewust een Macbook in wil leveren waarvan Huurder geen eigenaar is, wordt de Overeenkomst per direct beëindigd en zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

12. Eigendom Macbook

12.1 Huurder wordt na de looptijd eigenaar van de de Macbook en is tot einde looptijd niet bevoegd het object te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Bij twijfel door Huurder aan de staat of prestaties van de Macbook dient binnen 3 werkdagen na aflevering contact te worden opgenomen met RentYourMac.
13.2 Als Huurder een Macbook in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.
13.3 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, is Huurder is zelf aansprakelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de Macbook.
13.4 Het gebruik van de Macbook door Huurder is voor eigen risico van Huurder. RentYourMac staat uitdrukkelijk niet in voor de onafgebroken werking van een Macbook.
13.5 RentYourMac is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de Macbook en/of defect van de Macbook, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van RentYourMac.
13.6 Huurder vrijwaart RentYourMac voor schade die derden pretenderen te hebben geleden door het gebruik door Huurder van de Macbook, zoals, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van illegale of strafbare handelingen via de Macbook door Huurder of het maken van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.
13.7 Voor alle verplichtingen van Huurder uit hoofde van deze Overeenkomst zijn de genoemde natuurlijke en/of rechtspersonen hoofdelijk verbonden en is verhuurder gerechtigd ieder voor het geheel van de desbetreffende verplichtingen aan te spreken.

14. Wijziging

14.1 RentYourMac behoudt zich het recht voor om de kosten van een Overeenkomst te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder. Huurder heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen binnen 30 dagen na kennisgeving indien Huurder niet akkoord is met een wijziging. Indien Huurder niet binnen 30 dagen na deze kennisgeving kenbaar heeft gemaakt de Overeenkomst op te willen zeggen, dan wordt verondersteld dat Huurder de gewijzigde kosten heeft geaccepteerd.
14.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.rentyourmac.com en per e-mail aan Huurder. Indien Huurder niet binnen 30 dagen na deze kennisgeving kenbaar heeft gemaakt de Overeenkomst op te willen zeggen, dan wordt verondersteld dat Huurder de gewijzigde Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.
14.3 RentYourMac heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.
14.4. Huurder kan de Overeenkomst kosteloos upgraden naar een duurder model Macbook. RentYourMac zal op afspraak zorg dragen voor het omwisselen van de Macbook naar een Macbook die past bij de nieuwe Overeenkomst. Indien Huurder binnen zes maanden na aanvang van een Overeenkomst zijn Overeenkomst wil downgraden heeft RentYourMac het recht hier kosten met een maximum van € 50,- voor in rekening te brengen. In geval van up- of downgraden geldt dat de Overeenkomstkosten vanaf het moment van omwisselen worden aangepast naar de kosten die bij het nieuw gekozen type Macbook passen.

15. Tussentijdse beëindiging Overeenkomst door RentYourMac

15.1 RentYourMac heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

 • Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
 • Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 • ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de Macbook of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst nadelig beïnvloedt;
 • Huurder naar het oordeel van RentYourMac misbruik maakt van de door RentYourMac geboden service;
 • Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan RentYourMac, dan wel
 • Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

15.2 Huurder heeft het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen indien RentYourMac haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

16. Privacy

16.1 RentYourMac vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe RentYourMac dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via info@rentyourmac.com

17. Toepasselijk Recht. Geschillen

17.1 Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

www.rentyourmac.com | Versie 1.2 | 01-01-2021

[]