20% korting tijdens de hele huurperiode met code RENT20

Onze Algemene Voorwaarden.

Alg-Voorwaarden-bannerAlg-Voorwaarden-banner

1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst:de Overeenkomst tussen RentYourMac en Huurder voor het gebruik van de Macbook door Huurder alsmede iedere andere Overeenkomst tussen RentYourMac en Huurder, inclusief de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden:deze algemene voorwaarden RentYourMac die van toepassing zijn op iedere Overeenkomst;
Einddatum:de datum waarop de Overeenkomst eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 7;
Macbook:de door RentYourMac op grond van de Overeenkomst aan Huurder ter beschikking gestelde refurbished Macbook voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;
Huurder:iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met RentYourMac een Overeenkomst afsluit;
RentYourMac:RentYourMac, Burgemeester s’Jacoblaan 69, 1401 BP, Amsterdam en met KVK-nummer 72534877;
Support:het leveren van Support door RentYourMac aan Huurder met betrekking tot de Macbook door op afstand in te loggen, kleine reparaties uit te voeren of deze om te wisselen voor een andere Macbook, een en ander zoals uiteengezet in artikel 3.3 en 6;
Overeenkomsts-kostenDe maandelijkse kosten die Huurder verschuldigd is in verband met de huur van de Macbook.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen RentYourMac en Huurder.
2.2 Afspraken tussen RentYourMac en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door een medewerker van RentYourMac.
2.3 Alle door RentYourMac genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3. Overeenkomst

3.1 Huurder krijgt voor de duur van de Overeenkomst de beschikking over een Macbook.
3.2 De Macbook wordt geleverd met een oplader en beschermhoes of -case.
3.3 Indien Support op grond is inbegrepen, is dit aangegeven in de Overeenkomst. Op Support is het bepaalde in artikel 6 van toepassing.
3.4 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.
3.5 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij RentYourMac, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres of gewijzigd bankrekeningnummer.
3.6 Overdracht en inlevering van de Macbook vinden plaatsen op een door RentYourMac voor te stellen en nader met Huurder af te stemmen locatie. De feitelijke overdracht kan plaatsvinden door een door RentYourMac ingeschakelde koerier.

4. Gebruikersvoorwaarden

4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de Macbook en zorgt voor de Macbook als een goed huisvader.
4.2 De Macbook is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder.
4.3 De Macbook blijft te allen tijde eigendom van RentYourMac. Het is Huurder niet toegestaan deze over te dragen of te verkopen aan een derde of hierop ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht te vestigen of te verlenen.
4.4 RentYourMac beschikt niet over de inloggegevens van de Macbook. Wanneer Huurder de inloggegevens vergeet of kwijtraakt, zal de Macbook opnieuw geïnstalleerd moeten worden en zullen alle gegevens van Huurder verloren gaan. Voor een nieuwe installatie rekent RentYourMac € 50,-.
4.5 Het is Huurder, gezien de gevolgen en impact ervan, niet toegestaan om illegale activiteiten met de Macbook te ontplooien. Voorbeelden hiervan zijn het opslaan van illegale content op de Macbook, of het gebruik van de Macbook voor strafbare handelingen.
4.6 RentYourMac behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst per direct te ontbinden wanneer activiteiten zoals omschreven in artikel 4.5 toch worden ontplooid.
4.7 Huurder mag aan de Macbook geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Macbook kunnen worden verwijderd.
4.8 De beschermhoes of –case kan voorzien zijn van een reclame-uiting. Huurder mag deze reclame-uiting niet verwijderen. Het is Huurder niet toegestaan om enigerlei vormen van reclame of bestickering op de Macbook aan te brengen.

5. Borg

5.1 Door Huurder dient een borg te worden betaald bij aanvang van de Overeenkomst. Bedragen zijn terug te vinden Tabel 1.

Type ModelVastgestelde borg
The Master€ 99,-
The Lite€ 99,-
The Pro€ 199,-
The Expert€ 299,-


Tabel 1: Hoogte borg per type Macbook

5.2 RentYourMac behoudt zich het recht voor om (een deel van) de borg te verrekenen met enige vordering die RentYourMac op Huurder verkrijgt. Een vordering van RentYourMac kan ontstaan indien sprake is van (maar is niet noodzakelijk beperkt tot):

 • onbetaalde maandtermijnen;
 • fysieke schade aan de Macbook, zoals ontstaan door vallen;
 • een andere vorm van schade aan de binnen- of buitenkant van de Macbook, zoals bijvoorbeeld ontstaan door morsen van een vloeistof op de Macbook;
 • te late inlevering van de Macbook (zie hierover nader artikel 7.9);
 • het niet inleveren van de Macbook door diefstal of vermissing en de hierdoor verschuldigde schadevergoeding (zie hierover nader artikel 7.10);
 • het intreden van het eigen risico van Huurder (zie hierover nader 8.1);
 • het verschuldigd worden van de nalatigheidstoeslag (zie hierover nader 8.4);
 • het verschuldigd worden van de oneerlijkheidstoeslag (zie hierover nader 8.6);
 • het moeten maken van administratie- of incassokosten (zie hierover nader 10.3).

5.3 Het is ter uitsluitende discretie van RentYourMac om te bepalen of er zich omstandigheden hebben voorgedaan die het inhouden van borg rechtvaardigen, en zo ja, voor welk bedrag (waarbij uiteraard de in de algemene voorwaarden genoemde bedragen als leidraad dienen).

5.4 Een inhouding op de borg laat overige vorderingsrechten van RentYourMac op Huurder onverlet. Het inhouden van de borg kwalificeert niet als een volledige of passende schadevergoeding van Huurder aan RentYourMac.

5.4 Indien geen sprake is van de in artikel 5.2 genoemde omstandigheden, zal de borg volledig worden uitgekeerd.

5.5 Restitutie van (een deel van) de borg vindt plaats binnen 5 werkdagen na inlevering van de Macbook.

6. Support

6.1 Support door RentYourMac heeft de volgende kenmerken:

 • maximaal 2x per jaar, met een maximum van 20 minuten, kan Huurder gebruik maken van Support;
 • Support kan bestaan uit het op afstand inloggen bij Huurder door RentYourMac;
 • Support kan bestaan uit zo nodig uitvoeren van kleine reparaties op een door RentYourMac voorgestelde locatie;
 • Support kan bestaan uit het omwisselen van de Macbook voor een andere Macbook op een door RentYourMac voorgestelde locatie.

6.2 RentYourMac streeft ernaar om binnen 24 uur Support te bieden aan Huurder ten behoeve van een Macbook nadat door Huurder contact is opgenomen met RentYourMac via e-mail of WhatsApp. Support vindt plaats in samenspraak met Huurder.
6.2 Indien Huurder niet beschikbaar is op het uit het voorgaande lid voortvloeiende moment van Support, kan door Huurder geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.
6.3 Indien RentYourMac en Huurder in het kader van Support een ontmoeting zijn overeengekomen en Huurder hierbij niet verschijnt, kwalificeert dit desalniettemin als één van de 2 momenten van Support zoals genoemd in artikel 6.1.
6.4 Support wordt alleen geboden bij software of hardware vragen, en alleen op de door RentYourMac voorgestelde locaties.
6.5 Bij het omwisselen van een Macbook door RentYourMac wordt de Macbook inclusief complete oplader en beschermhoes of -case door Huurder overgedragen aan RentYourMac.
6.6 Na uitdrukkelijke toestemming van Huurder, kan Support bestaan uit het op afstand inloggen bij Huurder door RentYourMac om (softwarematige) problemen te bekijken en eventueel op te lossen. Huurder onderkent dat indien Huurder hiervoor kiest, RentYourMac alle schermen en websites kan zien die Huurder op het moment van het meekijken open heeft staan. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Huurder om schermen en websites tijdig voor de meekijk sessie te sluiten. Uiteraard gaat RentYourMac vertrouwelijk om met alle informatie waarvan RentYourMac kennis neemt in geval van meekijken.
6.7 Support is op basis van “best effort”. RentYourMac kan niet instaan voor het bereiken van een bepaald resultaat.

7. Looptijd Overeenkomst en Opzegging

7.1 De Overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van minimaal 1 maand. Na afloop van deze termijn wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand.
7.2 De kosten van de Overeenkomst voor de eerste maand worden pro rata over het in de betreffende maand resterende aantal dagen berekend aan de hand van het volle maandtarief.
7.3 De opzegtermijn van de Overeenkomst bedraagt één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van de Overeenkomst door Huurder via e-mail is ontvangen door RentYourMac loopt de Overeenkomst nog één maand door zodat de Overeenkomst eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door RentYourMac is ontvangen (de ‘Einddatum’).
7.4 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de Macbook en de plicht om de kosten van de Overeenkomst te voldoen.
7.5 De Macbook, de originele oplader en de beschermhoes of -case, dienen door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij RentYourMac te worden ingeleverd.

7.6 Indien een Macbook wordt ingeleverd, dient Huurder zelf in te staan voor het verwijderen van gegevens voorafgaand aan het inleveren. RentYourMac zal een ingeleverd Macbook onmiddellijk “leeg” maken (resetten) zonder enige back-up te maken. Huurder kan RentYourMac derhalve niet verzoeken om door de resetting verloren gegane gegevens, inlogcodes of (betaalde) apps na het moment van inleveren te verstrekken aan Huurder en draagt hier zelf het volledige (financiële) risico voor.
7.7 Wanneer de Macbook door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van de Overeenkomst onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige Overeenkomstskosten tot de Einddatum te voldoen.

7.8 Voordat de Macbook is ingeleverd bij RentYourMac kan Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en de Overeenkomst weer activeren door middel van een e-mail aan RentYourMac.

7.9 Wanneer de Macbook niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan RentYourMac, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 5,- per dag totdat de Macbook alsnog is overgedragen aan RentYourMac of de Overeenkomst weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.
7.10 Als de Macbook niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan RentYourMac en de Overeenkomst niet opnieuw is geactiveerd, zal RentYourMac aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door RentYourMac geleden schade te vergoeden welke is terug te vinden in Tabel 2, onverminderd het recht van RentYourMac om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding.

Type OvereenkomstVastgestelde schadevergoeding
Standaard OvereenkomstEUR 350,-


Tabel 2: Hoogte schadevergoeding

8. Diefstal of vermissing

8.1 In geval van vermissing of diefstal van de Macbook is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan RentYourMac via mail of WhatsApp, de oplader van de Macbook aan RentYourMac te overhandigen en samen met een medewerker van RentYourMac aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd. Het van toepassing zijnde eigen risico per type Macbook is terug te vinden in Tabel 3, en komt bovenop de borg. Huurder ontvangt van RentYourMac een vervangende Macbook nadat de aangifte is afgerond.

Type ModelVastgestelde eigen risico
The Lite€ 400,-
The Master€ 450,-
The Pro€ 650,-


Tabel 3: Hoogte eigen risico per type Macbook

8.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Macbook, of de oplader niet door Huurder aan RentYourMac kan worden overhandigd, is Huurder aan RentYourMac het eigen risico verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 3.
8.3 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de Macbook altijd met bijgeleverde beschermhoes of -case gebruikt te worden.
8.4 Als de Macbook niet met de bijgeleverde beschermhoes of -case wordt gebruikt en er doet zich een incident voor, inclusief een geval van vandalisme, vermissing of diefstal, dan is Huurder een nalatigheidstoeslag verschuldigd. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en is terug te vinden in Tabel 4 en afhankelijk van het type Macbook.

Type ModelVastgestelde nalatigheidstoeslag
The Lite€ 50,-
The Master€ 75,-
The Pro€ 125,-


Tabel 4: Hoogte nalatigheidstoeslag per type Macbook

8.5 Wanneer een vermiste of gestolen Macbook wordt teruggevonden binnen de looptijd van de Overeenkomst krijgt Huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. RentYourMac bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de Macbook en eventuele andere kosten.
8.6 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van RentYourMac, heeft RentYourMac het recht om een oneerlijkheidstoeslag van € 100,- in rekening te brengen. Dit bedrag komt bovenop het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag.
8.7 Wanneer er (onder)delen van de Macbook missen of worden gestolen, heeft RentYourMac het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico.

9. Schade

9.1 Schade aan de Macbook wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan RentYourMac.
9.2 Indien sprake is van schade en slijtage van de Macbook anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van RentYourMac, behoudt RentYourMac zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.
9.3 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekend schadeformulier aan te leveren bij RentYourMac.

10. Betalingen

10.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Overeenkomst tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse Overeenkomstskosten en eventuele andere verschuldigde kosten aan RentYourMac af te geven. De Overeenkomstskosten zijn vóór aanvang van een nieuwe huurmaand verschuldigd.
10.2 Bij uitzondering, wanneer Huurder niet in staat is om volgens 10.1 een automatisch incasso te laten plaatsvinden, behoort contante of girale vooruitbetaling van minimaal 3 maanden ook tot de mogelijkheden.
10.3 Wanneer de Overeenkomsts- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan RentYourMac een incassobureau inschakelen en op afstand de Macbook onbruikbaar maken. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder.

11. Inleveren oude Macbook

11.1 Het is mogelijk voor Huurder om bij aanvang van de Overeenkomst zijn oude Macbook in te leveren tegen een vergoeding in de vorm van korting op de Overeenkomst.
11.2 De korting wordt per Macbook vastgesteld en moet door zowel Huurder als RentYourMac goedgekeurd worden. Worden Huurder en RentYourMac het niet eens over de hoogte van de vergoeding, dan wordt de oude Macbook niet ingenomen door RentYourMac.
11.3 Wanneer een Huurder bewust een Macbook in wil leveren waarvan Huurder geen eigenaar is, wordt de Overeenkomst per direct beëindigd en zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

12. Overkopen gehuurde Macbook

12.1 Het is mogelijk voor Huurder om een gehuurde Macbook over te kopen. Huurder dient dit kenbaar te maken aan RentYourMac.
12.2 RentYourMac zal aan Huurder hiervoor een prijs voorstellen. Worden Huurder en RentYourMac het niet eens over de hoogte van de prijs, dan komt geen verkoop van de gehuurde Macbook tot stand.
12.3 Tenzij anders overeengekomen, verstrekt RentYourMac geen garantie op een door Huurder overgekochte Macbook.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Bij twijfel door Huurder aan de staat of prestaties van de Macbook dient binnen 3 werkdagen na aflevering contact te worden opgenomen met RentYourMac.
13.2 Als Huurder een Macbook in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.
13.3 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, is Huurder is zelf aansprakelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de Macbook.
13.4 Het gebruik van de Macbook door Huurder is voor eigen risico van Huurder. RentYourMac staat uitdrukkelijk niet in voor de onafgebroken werking van een Macbook.
13.5 RentYourMac is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de Macbook en/of defect van de Macbook, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van RentYourMac.
13.6 Huurder vrijwaart RentYourMac voor schade die derden pretenderen te hebben geleden door het gebruik door Huurder van de Macbook, zoals, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van illegale of strafbare handelingen via de Macbook door Huurder of het maken van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

14. Wijziging

14.1 RentYourMac behoudt zich het recht voor om de kosten van een Overeenkomst te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder. Huurder heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen binnen 30 dagen na kennisgeving indien Huurder niet akkoord is met een wijziging. Indien Huurder niet binnen 30 dagen na deze kennisgeving kenbaar heeft gemaakt de Overeenkomst op te willen zeggen, dan wordt verondersteld dat Huurder de gewijzigde kosten heeft geaccepteerd.
14.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.rentyourmac.com en per e-mail aan Huurder. Indien Huurder niet binnen 30 dagen na deze kennisgeving kenbaar heeft gemaakt de Overeenkomst op te willen zeggen, dan wordt verondersteld dat Huurder de gewijzigde Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.
14.3 RentYourMac heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.
14.4. Huurder kan de Overeenkomst kosteloos upgraden naar een duurder model Macbook. RentYourMac zal op afspraak zorg dragen voor het omwisselen van de Macbook naar een Macbook die past bij de nieuwe Overeenkomst. Indien Huurder binnen zes maanden na aanvang van een Overeenkomst zijn Overeenkomst wil downgraden heeft RentYourMac het recht hier kosten met een maximum van € 50,- voor in rekening te brengen. In geval van up- of downgraden geldt dat de Overeenkomstkosten vanaf het moment van omwisselen worden aangepast naar de kosten die bij het nieuw gekozen type Macbook passen.

15. Tussentijdse beëindiging Overeenkomst door RentYourMac

15.1 RentYourMac heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

 • Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
 • Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 • ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de Macbook of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst nadelig beïnvloedt;
 • Huurder naar het oordeel van RentYourMac misbruik maakt van de door RentYourMac geboden service;
 • Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan RentYourMac, dan wel
 • Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

15.2 Huurder heeft het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen indien RentYourMac haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

16. Privacy

16.1 RentYourMac vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe RentYourMac dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via info@rentyourmac.com

17. Toepasselijk Recht. Geschillen

17.1 Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

www.rentyourmac.com | Versie 2.4 | 01-12-2019

[]